Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

MCSE: Productivity

Hết chỗ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MCSE: Cloud Platform & Infrastructure là một trong các chương trình đào tạo MCSE mới nhất của Microsoft, thay thế cho các chương trình MCSE Server Infrastructure và MCSE Private Cloud trước đây. Chương trình cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành máy chủ mới nhất Windows Server 2016.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng

 • Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering…
 • Xây dựng & Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO…
 • Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ & nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM Replica, VM High Availability,  Hyper-V Container, System Center VMM, VMM Self-Service Portal…

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC).
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 • Chứng Chỉ Quốc Tế: Vượt qua một trong các môn thi quốc tế 70-413/70-414/70-246/70-247 hoặc 70-744, quý học viên sẽ đạt được chứng chỉ MCSE: Cloud Platform & Infrastructure do Microsoft cấp có giá trị toàn cầ (*) (**)

(*) Đi vi hc viên đã đt được mt trong các chng ch quc tế: MCSA Windows Server 2012/ MCSA Windows Server 2012/ MCSA Cloud Platform hoc MCSA Linux on Azure

(**) Thi ti Trung Tâm Kho Thí Pearson Vue trên toàn cu.

 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Đã học MCSA Windows 2008 / MCSA Windows 2012 / MCSA Windows 2016

Khuyến cáo: Chương trình đào to MCSE: Cloud Platform & Infrastructure không phù hp cho người mi bt đu.

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 81 giờ/9 tuần
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7
 • Giờ học: Sáng (8h30-11h30) / Trưa (13h30-16h30) / Tối (18h30-21h30)

HỌC PHÍ

 • Học phí: 3.000.000 VNĐ (Ba Triệu Đồng) (*)

(*) Hc phí đã bao gm: Tài liu hc & Tea-break

 • Quà tặng: USB 8GB

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Triển Khai Cơ Sở Hạ Tầng Mạng

 • Cài đặt DNS servers
 • Tạo và cấu hình DNS Zones
 • Tạo và quản lý DNS Records
 • Cấu hình DNS Round Robin
 • Cấu hình và quản lý các cơ chế phân giải tên trong DNS
 • Cấu hình DNS Dynamic Update
 • Tích hợp DNS với Active Directory
 • Cấu hình DNS Zone Transfer
 • Cài đặt và cấu hình Secondary DNS Server
 • Cấu hình DNS nâng cao

 • Cài đặt DHCP Server role
 • Tạo và cấu hình DHCP Scopes
 • Cấu hình DHCP Options
 • Tạo DHCP Reservation
 • Triển khai DHCP Relay Agent
 • Cấu hình DHCP Failover Clustering
 • Cấu hình DHCP nâng cao
 • Quản lý và xử lý sự cố DHCP

 • Giới thiệu chức năng IPAM trên Windows Server 2016
 • Cài đặt và cấu hình IPAM
 • Quản lý DNS và DHCP bằng IPAM
 • Quản lý không gian địa chỉ bằng IPAM

 • Lập kế hoạch xây dựng mô hình VPN
 • Cài đặt và cấu hình VPN Server
 • Cấu hình VPN Clients
 • Quản lý các cơ chế kết nối VPN
 • Xử lý các sự cố kết nối VPN
 • Cấu hình VPN nâng cao

 • Tổng quan về DirectAccess
 • Cấu hình DirectAccess bằng Getting Started Wizard
 • Cấu hình và quản lý DirectAccess nâng cao

 • Tổng quan về Work Folder
 • Cài đặt và cấu hình Work Folder
 • Cấu hình cho phép người dung truy cập Work Folder từ bên ngoài

 • Tổng quan về Web Application Proxy
 • Cài đặt và cấu hình Web Application Proxy

 • Giới thiệu các giải pháp lưu trữ DAS, NAS, và SAN
 • So sánh Fibre Channel, iSCSI, và Fibre Channel over Ethernet
 • Tìm hiểu iSNS, DCB, và MPIO
 • Cấu hình iSCSI Storage
 • Cấu hình các cơ chế chia sẻ dữ liệu trên Windows Server 2016

Lessons

 • Cấu hình Storage Spaces
 • Quản lý Storage Spaces
 • Cài đặt và cấu hình Data Deduplication

Lessons

 • Tổng quan về High Availability (HA)
 • Tổng quan về NLB
 • Tạo, cấu hình và quản lý NLB cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của NLB cluster

Lessons

 • Tổng quan về Failover Clustering
 • Lập kế hoạch triển khai Failover Cluster
 • Tạo và cấu hình Failover cluster
 • Quản lý Failover cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Failover cluster
 • Xử lý sự cố Failover cluster

Phần 2: Xây Dựng Và Quản Trị Active Directory (AD)

 • Tổng quan về AD DS
 • Các chức năng của Domain Controllers
 • Cài đặt Domain controller
 • Triển khai mô hình domain có nhiều Domain Controllers
 • Giải pháp cài đặt Additional Domain Controller cho văn phòng chi nhánh

 • Tìm hiểu chức năng của các Master Roles trong AD
 • Kiểm tra Master Roles
 • Thực hiện Transfer Master Roles
 • Thực hiện Seizing Master Roles
 • Quản lý Master Roles bằng Windows PowerShell
 • Thực hiện Metadata Cleanup

 • Các mô hình AD nâng cao
 • Triển khai Child Domain
 • Triển khai Domain Tree
 • Cấu AD Trusts Relationship

 • Tìm hiểu cơ chế đồng bộ AD
 • Tổng quan về AD Sites
 • Thực hiện chia Sites trong AD
 • Cấu hình và giám sát đồng bộ trong AD
 • Xử lý sự cố đồng bộ AD
 • Cài đặt và cấu hình Read Only Domain Controller (RODC)

 • Vai trò của OU trong AD
 • Các lý do cần tạo OU
 • Tạo và quản lý OU

 • Tổng quan về Group Policy
 • Phạm vi ảnh hưởng và quy trình thực thi GPO
 • Tạo và cấu hình GPO
 • Xử lý các sự cố thực thi GPO
 • Quản lý Users với Administrative Template
 • Cấu hình Group Policy Preferences
 • Cấu hình WMI trong GPO
 • Định nghĩa policy mới trong GPO

 • Các phương pháp bảo mật Domain Controllers
 • Cấu hình Account Security
 • Cấu hình Audit Authentication
 • Cấu hình Managed Service Accounts

Lessons

 • Tìm hiểu các phương pháp mã hóa thông tin
 • Cài đặt và cấu hình Offline Root CAs
 • Cài đặt và cấu hình Enterprise Subordinate CA

 • Tạo và quản lý Certificate Templates
 • Cấu hình Certificate Revocation
 • Cấp phát Certificate bằng GPO
 • Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
 • Sao lưu và phục hồi Certificate
 • Cấu hình Key Recovery Agent

 • Tổng quan về AD FS
 • Cài đặt và cấu hình AD FS
 • Hỗ trợ chứng thực SSO với AD FS
 • Cấu hình AD FS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

 • Tổng quan về AD RMS
 • Cài đặt hệ thống AD RMS
 • Cấu hình AD RMS Templates
 • Sử dụng AD RMS
 • Cấu hình AD RMS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

Phần 3: Triển khai Hyper-V: Server Virtualization và Private Cloud

 • Tổng quan về Hyper-V
 • Cài đặt Hyper-V
 • Cấu hình giải pháp lưu trữ trong Hyper-V
 • Cấu hình hạ tầng mạng trong Hyper-V
 • Tạo và quản lý VM Managing IP Address Spaces with IPAM

 • Tạo và sử dụng Hyper-V virtual switches
 • Cấu hình Virtual switch nâng cao
 • Cấu hình Nested Virtualization
 • Cấu hình Hyper-V Replicas

 • Cấu hình iSCSI storage
 • Cấu hình Failover Cluster cho Hyper-V
 • Cấu hình Highly Available cho VM

 • Tổng quan về Containers trong Windows Server 2016
 • Cài đặt và cấu hình Windows Server Containers bằng Windows PowerShell
 • Cài đặt và cấu hình Windows Server Containers bằng Docker Installing

 • Tổng quan về SDN.
 • Cấu hình Network Virtualization
 • Cấu hình Network Controller

 • Cấu trúc và các thành phần trong VM
 • Cài đặt và nâng cấp VMM
 • Cấu hình hạ tầng mạng nâng cao trong VMM
 • Cấu hình VMM Security và Roles
 • Tạo và quản lý Host Groups
 • Tạo và quản lý VMM Library và Profiles
 • Cấu hình VM Templates
 • Tạo và quản lý VM trong VMM
 • Cấu hình Users Roles
 • Cài đặt và sử dụng VMM Self-Service Portal

TĂNG CƯỜNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ

 • Chuyên đề 1: Nâng cấp hệ thống Active Directory từ Windows Server 2008/2012 lên Windows Server 2016
 • Chuyên đề 2: Giám sát hệ thống Active Directory bằng phần mềm chuyên dụng (*)
 • Chuyên đề 3: Backup & Restore Active Directory bằng phần mềm chuyên dụng (*)
 • Chuyên đề 4: Backup & Restore Hệ Thống Ảo Hóa bằng phần mềm chuyên dụng (*)

(*) Phn mm s được cung cp cho quý Hc Viên trong bui hc

 

Thời lượng 9 Tuần
NGÀY HỌC 2 - 4 - 6 / 3 - 5 -7 / 7 - CN
GIỜ HỌC 8h30-11h30 / 14h00-17h00 / 18h30-21h30
SỈ SỐ TỐI ĐA 12
TƯ VẤN ONLINE

This product is currently out of stock and unavailable.

Chia sẻ khóa học

Contact Me on Zalo